Vartotojo ginčai su finansų rinkos dalyviu

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas/klientas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, jam nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

  • vartotojo/kliento vardą, pavardę;
  • vartotojo/ kliento adresą;
  • vartotojo/ kliento asmens kodą arba gimimo datą;
  • vartotojo/ kliento kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją;
  • aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis vartotojo/ kliento skundas pateikiamas.

Klientas, manydamas, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis su prašymu, skundu ar pretenzija (toliau – skundas) į finansų rinkos dalyvį ir nurodyti savo reikalavimus. Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis privalo kreiptis į finansų rinkos dalyvį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą. Skundas gali būti pateikiamas naudojant finansų rinkos dalyvio nustatytą skundo formą (formą galite rasti čia), arba surašytas laisva forma.

       Skundą finansų rinkos dalyvis privalo išnagrinėti ir atsakymą pareiškėjui privalo pateikti kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip:

  • per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos, jei skundą pateikia Klientas, kuris nėra Vartotojas. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, finansų rinkos dalyvio vadovo paskirtas asmuo privalo apie tai pranešti pareiškėjui, nurodyti vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas;
  • per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos, jei skundą pateikęs Klientas yra Vartotojas. Per nurodytą terminą finansų rinkos dalyvis privalo išnagrinėti kreipimąsi, ir, kai nesutinka su Vartotojo reikalavimais, pateikti Vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie finansų rinkos dalyvio atsakymo vartotojui.

       Jeigu finansų rinkos dalyvis nusprendžia visiškai ar iš dalies patenkinti pareiškėjo reikalavimus, ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ir nurodo kokiu būdu ir kokiais terminais atliks atitinkamus taisomuosius veiksmus ar atlygins pareiškėjo nuostolius.

Jeigu finansų rinkos dalyvis nusprendžia atmesti dalį arba visus pareiškėjo reikalavimus, finansų rinkos dalyvio atsakymas pareiškėjui privalo būti išsamus ir motyvuotas bei pagrįstas dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie atsakymo. Atsakyme taip pat nurodomos kitos pareiškėjo interesų gynimo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant galimomis ginčų nagrinėjimo priemonėmis ir teismais.

       Kai finansų rinkos dalyvis netenkina pareiškėjo, kuris yra Vartotojas, reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, finansų rinkos dalyvio atsakyme turi būti pateikta informacija apie tai, kad per vienerius metus nuo skundo finansų rinkos dalyviui pateikimo dienos Vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo.

       Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku Lietuvos bankui adresu: Lietuvos bankas Priežiūros tarnyba Žirmūnų g. 151 LT-09128 Vilnius Lietuva. Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1