Mėmelio Taupomoji Kasa

KU „Mėmelio taupomoji kasa” narių dėmesiui

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2022-03-30 d. įvyko kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtintas 2022-2024 m. veiklos planas pagal pateiktą projektą.
  6. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  7. Patvirtinti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” naujos redakcijos įstatai.
  8. Pašalinti nariai, nevykdantys savo pareigų ir pažeidžiantys LR Kredito unijų įstatymą bei kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus.
  9. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis.
  10. Suteikti įgaliojimai kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę pelninga veikla bei pritraukdama tvarius pajus.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais galite susipažinti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ patalpose, esančiose adresu: Minijos g. 127-2, Klaipėda.

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” valdyba