KU „Mėmelio Taupomoji Kasa” narių dėmesiui

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2020-04-27 d. įvyko kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta:

  1. Teigiamai įvertinti 2019 m. kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaitą.
  2. Teigiamai įvertinti 2019 m. kredito unijos valdybos ataskaitą.
  3. Teigiamai įvertinti 2019 m. kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą.
  4. Patvirtinti 2019 m. kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių dengimo) paskirstymo projektą.
  5. Patvirtinti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2020-2022 m. veiklos planą.
  6. Patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
  7. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ paskolų komiteto nare ir pirmininke išrinkti Airą Skirutienę.
  8. Pašalinti narius, nevykdančius savo pareigų ir pažeidžiančius LR Kredito unijų įstatymą bei kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus.
  9. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus, suderintus su Kredito unijų įstatymo pakeitimais.
  10. Suteikti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai teisę priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus bei pelninga veikla.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją, administracijos vadovo pavaduotoja Deimantė Valašinė

8 46 210 210, deimante@mtk.lt