Lengvatinės paskolos verslui: nauja priemonė „Atviras kreditų fondas 3” (AKF3)

Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) pasirašė sutartį su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU), kuriai priklauso kredito unija Mėmelio Taupomoji Kasa. Ši sutartis suteiks galimybę teikti lengvatinės paskolas norintiems pradėti ar plėsti verslą naudojant „Atviras kreditų fondas 3” (AKF3) priemonę.

AKF3 priemonė skirta palankesnėms įmonėms finansavimo gauti verslo projektams įgyvendinti. Jos tikslas yra suteikti galimybę pradėti naują veiklą, palaikyti ar plėsti esamą verslą už žemesnę nei rinkos kainą.

Įmonės gali gauti kreditus investicijoms finansuoti arba apyvartinio kapitalo trūkumui kompensuoti. Investiciniais kreditais laikomi tie, kurių dalis skirta investicijoms sudaro mažiausiai 51 proc. visos kredito sumos. Kitais atvejais laikoma, kad visas kreditas skirtas papildyti apyvartinį kapitalą.

Svarbu pažymėti, kad AKF3 kredito lėšos negali būti naudojamos finansuoti esamų finansinių įsipareigojimų, dividendų mokėjimų, kapitalo mažinimo ar akcijų supirkimo, kredito grąžinimo ar suteikimo, finansinių įsipareigojimų refinansavimo, nekilnojamojo turto ar gyvenamosios nekilnojamojo turto plėtros, krovininėms transporto priemonėms įsigyti arba Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 numatytuose atvejuose.

 

Skatinamoji finansinė priemonė „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3) yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti žemesnėmis nei rinkos kainomis, kuomet siekiama pradėti naują veiklą, palaikyti ir stiprinti esamą verslą ar plėstis.

Kreditai teikiami įvairaus dydžio įmonėms ir verslininkams.

Kokia maksimali kredito suma?

Maksimalus kredito dydis neribojamas. AKF3 lėšų dalis viename kredite negali būti didesnė kaip 75 proc. ir bet kokiu atveju negali viršyti 750 tūkst. Eur. Kredito unijos nuosavų lėšų dalis sudarys ne mažiau kaip 25 proc. kredito sumos.

Kokia yra kredito kaina?

Maksimalios palūkanos yra 3 mėn. EURIBOR + iki 3 proc. marža

Koks maksimalus kredito grąžinimo laikotarpis?

Kreditas ir finansinė nuoma (lizingas) – iki 120 mėn.

Finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Kas gali būti finansuojama AKF3 priemonės lėšomis?

Kreditai skirti įmonės investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su įmonės naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra.

Investicijoms skirtais kreditais laikomi tokie kreditai, kai kredito dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. viso kredito sumos, o likusi kredito dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais vertinama, kad visas kreditas yra skirtas apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

AKF3 kredito lėšos negali būti naudojamos:

– Kredito gavėjo ar kito ekonominę veiklą vykdančio subjekto esamiems finansiniams įsipareigojimams finansuoti ar jam restruktūrizuoti.

– Kredito lėšos negali būti skirtos dividendams išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas Kredito gavėjo dalyviams, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams atlikti iš kapitalo Kredito gavėjo dalyviams ir (ar) fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat negali būti skirtos Kreditams grąžinti arba suteikti Kredito gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

– Kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų perfinansavimui.

– Nekilnojamojo turto plėtrai, t. y. nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą, siekiant jį parduoti, nuomoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, o ne naudoti savo (tarp jų ir savo patronuojamųjų įmonių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje, arba kitų patronuojančiosios įmonės, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje, patronuojamųjų įmonių) veikloje.

– Gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje.

– Krovininėms transporto priemonėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, įsigyti.

– Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytais atvejais.