Mėmelio Taupomoji Kasa

Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių dėmesiui!

2023 m. kovo 24 d. 8.30 val. šaukiamas kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa”, buveinės adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
 5. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” 2023-2025 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
 6. 2023 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” paskolų komiteto nario rinkimas.
 8. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 9. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” buveinės keitimas.
 10. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą pagal Kredito unijų įstatymą.
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

2023 m. kovo 24 d. neįvykus eiliniam visuotiniam kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių susirinkimui, bus šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2023 m. kovo 30 d. 8.30 val. Green Park Hotel Klaipėda konferencijų salėje, adresu Minijos g. 119, Klaipėda, numatant 2023 m. kovo 24 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

 

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu).

 

Jeigu tiek eilinio visuotinio narių susirinkimo, tiek pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienomis teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas aukščiau minėtuose susirinkimuose bus organizuojamas tik raštu.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda. Prieš atvykstant į kredito uniją, būtina registracija tel. 8 46 210 210 arba el. paštu info@mtk.lt.

 

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu prašome kreiptis į kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt

 

Pagarbiai

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”