Mėmelio Taupomoji Kasa

Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių dėmesiui!

2022 m. kovo 23 d. 8.30 val. šaukiamas kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa”, buveinės adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto 2021 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
  5. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” 2022-2024 m. veiklos plano   tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
  6. 2022 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  8. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimas.
  9. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą pagal Kredito unijų įstatymą.
  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

2022 m. kovo 23 d. neįvykus eiliniam visuotiniam kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių susirinkimui, bus šaukiamas 2022 m. kovo 30 d. 8.30 val. kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa”, buveinės adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant 2022 m. kovo 23 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda. Prieš atvykstant į kredito uniją, būtina registracija tel. 8 46 210 210 arba el. paštu info@mtk.lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis (2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr.152 „Nutarimas dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“) bei siekiant apsaugoti kredito unijos narius nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), balsavimas eiliniame visuotiniame narių susirinkime bei pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas raštu.

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” nariai gali pasinaudoti numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu prašome kreiptis į kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt

Pagarbiai

Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”