Mėmelio Taupomoji Kasa

KU „Mėmelio Taupomoji Kasa” narių dėmesiui

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2021-03-31 d. įvyko kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
 5. Patvirtintas 2021-2023 m. veiklos planas pagal pateiktą projektą.
 6. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
 7. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
 8. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkė.
 9. Suteikti įgaliojimai pakeisti kredito unijos buveinę.
 10. Nutarta įstoti į asociaciją „Lietuvos kredito unijos“.
 11. Pašalinti nariai, nevykdantys savo pareigų ir pažeidžiantys LR Kredito unijų įstatymą bei kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus.
 12. Suteikti įgaliojimai kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus bei pelninga veikla.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa” valdyba