Mėmelio Taupomoji Kasa

Kredito unijos narių dėmesiui!

2021 m. kovo 24 d. 8.30 val. kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, šaukiamas kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa”, buveinės adresas Minijos g. 127-2, Klaipėda, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
 5. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” 2021-2023 m. veiklos plano   Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
 6. 2021 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” buveinės keitimas.
 10. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstojimas į asociaciją “Lietuvos kredito unijos”.
 11. Kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimas.
 12. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

2021 m. kovo 24 d. neįvykus eiliniam visuotiniam kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” narių susirinkimui, bus šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. kovo 31 d. 8.30 val. kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda, numatant 2021 m. kovo 24 d. neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda. Prieš atvykstant į kredito uniją, būtina registracija tel. 8 46 210 210 arba el. paštu info@mtk.lt.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas ir numatytas renginių bei susibūrimų draudimas. Iki bus panaikintas nurodytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas eiliniame visuotiniame narių susirinkime bei pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas raštu.

Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nariai gali pasinaudoti numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu, prašome kreiptis į kredito uniją tel. 8 46 210 210, el. paštu: info@mtk.lt arba atvykti į kredito uniją adresu Minijos g. 127-2, Klaipėda. Prieš atvykstant į kredito uniją, būtina registracija tel. 8 46 210 210 arba el. paštu info@mtk.lt.

Eilinio visuotinio narių susirinkimo arba pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienai panaikinus (atšaukus) renginių bei susibūrimų draudimą, susirinkimas arba atitinkamai pakartotinis susirinkimas bei balsavimas jame vyks įprasta tvarka.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt