Mėmelio Taupomoji Kasa

Informacija kredito unijos nariams

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2018-03-28 d. įvyko

kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta:

 1. Teigiamai įvertinti   2017 m. stebėtojų tarybos  metinę ataskaitą;
 2. Teigiamai įvertinti   2017 m. vidaus audito tarnybos metinę ataskaitą.
 3. Teigiamai įvertinti   2017 m. valdybos  metinę ataskaitą.
 4. Teigiamai įvertinti   2017 m. paskolų komiteto metinę ataskaitą.
 5. Patvirtinti 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno/nuostolio paskirstymo projektą.
 6. Patvirtinti 2018 m. KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pajamų ir išlaidų sąmatą.
 7. Patvirtinti lėšų, skirtų  einamųjų  2018 metų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ finansinei atskaitomybei patikrinti, limitą.
 8. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos “Mėmelio taupomoji kasa” įstatus.
 9. Pašalinti iš tikrųjų bei asocijuotų kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ narių, narius nevykdančius savo pareigų bei pažeidžiančius LR Kredito unijų įstatymą bei kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ įstatus.
 10. Suteikti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ valdybai teisę priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Išstoti  iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos.
 12. Atšaukti stebėtojų tarybos narius iš užimamų pareigų.

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus bei pelninga veikla.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją, Deimantė Valašinė, 8 46 210 210, deimante@mtk.lt